KVARTÁLNÍ FACTSHEET - Q2/2021


KVARTÁLNÍ FACTSHEET - Q2/2021

Dobrý den,

právě jste otevřeli druhý kvartální factsheet, který jsme pro Vás v CRYFIN připravili. Snažíme se v něm přinést klíčové informace o dění na kryptoměnových a dalších investičních trzích. Věříme, že právě tento set informací Vám poslouží jako ten správný kompas.

Hlavní zprávou druhého čtvrtletí je, že žádný trh neroste do nebes. Hned na začátku tohoto období jsme se dostali na historické maxi- mum cen v segmentu digitálních aktiv. Bitcoin atakoval cenová maxima a titulní stránky po celém světě. V květnu přišla korekce, která byla masivní, ale na krypto trhu očekávatelná. Celá tato oblast totiž funguje jinak a co by bylo například v akciovém trhu napros- to zničující, zde není. Po propadu se cena hlavního tahouna krypto trhu pohybuje mezi 30–40 tisíci dolary. To je hladina, v jejíž dosažení před rokem věřil jen málokdo.

Přeji Vám hezký zbytek léta.

Václav Holler

CEOzakladatel CRYFIN

 
 

 

O metrikách

Naše grafy se snažíme dělat co nejpřehlednější. Při srovnávání bitcoinu s jinými aktivy operujeme s počáteční hodnotou 100 %. Ve zbytku sledovaného období potom vidíme, o kolik procent se tato hodnota změnila. Korelace sledují možný vztah mezi jednotlivými aktivy, případně jejich vztah s celkovým výkonem ekonomiky. Volatilita ukazuje výkyvy na cenové křivce, její manipulovatelnost chováním investorů, neříká nám však nic o dlouhodobém trendu.

 
 

Jak se vedlo bitcoinu

Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2021, kdy cena bitcoinu opakovaně pokořila své historické maximum, ve druhém čtvrtletí přešel do korekce. Nárůst o 84 % z minulého kvartálu byl vystřídán 40% poklesem. Cena se tedy pohybovala na podobné úrovni jako na začátku roku. I přes tuto korekci se cena bitcoinu pořád pohybuje na dvojnásobku ceny z prosince 2020. Informace z různých zdrojů i data přímo z blockchainu napovídají, že velké finanční instituce považují cenové rozmezí kolem 30 000 $ za bitcoin jako vhodné pro nákup. Pokračující nákupy

z jejich strany i investice do blockchainových tech- nologií indikují, že se nacházíme ve fázi akumulace. Po ní by měla následovat další tzv. impulzní vlna, která s sebou přinese opětovný růst ceny bitcoinu.

Bitcoin je v několika posledních letech jedním z nej- atraktivnějších aktiv. Protože je ale poměrně volatilní, jeho vzestupy i pády bývají dramatické. V minulém období výkon bitcoinu zastínil vývoj americké ekono- miky a jeho nejúspěšnějšího reprezentanta Dow Jones Industrial Average o 73 %. V tomto čtvrtletí si Dow Jones Industrial Average, který byl ze sledovaných in- dexů nejslabší, naopak vedl o 43 % lépe než bitcoin.

Sledované podílové fondy rostly mezi 6–7 %, zlato si potom polepšilo o 2 %.

Obecně byla pro bitcoin v druhém kvartálu roku 2021 charakteristická institucionální adopce. Každá z 6 nej- větších amerických bank už do odvětví digitálních aktiv nějakým způsobem vstoupila.

Fond pro wealth management klienty nabízí anebo se chystá nabízet Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley i Goldman Sachs. Bank of America prodává bitcoinové futures kontrakty, investuje do vývoje blockchainových technologií a je součástí pilotního programu Paxos Settlement Service na okamžité vypořádávání akcií. JP Morgan Chase používá vlastní krypto token JPM Coin na mezinárodní transakce a připravuje ambiciózní blockchaino- vou peer-to-peer platformu na sdílení informací mezi bankami. Zároveň by JP Morgan Chase měl během letošního léta také spustit vlastní bitcoi- nový fond.

Velkým tématem je také příliv venture kapitálových investic do krypto sektoru. Za první půlrok to bylo už 17 mld. $, přičemž dosavadní maximum za celý rok bylo 7,4 mld. $ v roce 2018. Jen venture kapitálová společnost Andreessen Horowitz spustila letos 2 fondy, které dohromady investují do krypto projektů 2,7 mld. $.

Za zmínku stojí také spuštění prvního bitcoinového ETF v Brazílii. Jde o první příležitost na jihoamerickém kontinentu, jak investovat do bitcoinu přímo na burze. Rovněž byl zahájen provoz prvních ethereových EFT na torontské burze TSX.

 
 

Duben

Velkou událostí dubna bylo zalistování krypto burzy Coinbase na burze Nasdaq, které znamenalo pro celé odvětví zdroj legitimity. Bylo to právě v den IPO Coinbase 14. 4., kdy bitcoin dosáhl svého dosavadního his- torického maxima. Na chvíli se přehoupl přes 64 000 $.

Po dosažení historického maxima následoval propad pod 50 000 $ a opětovný nárůst nad 55 000 $, kde také bitcoin duben zakončil.

 
 

Květen

Určitá korekce rekordních cen byla pravděpodobně nevyhnutelná. Propad z 56 000 $ 12. května až k 34 000 $ 23. května byl ale jedním z nej- větších v historii, zejména vezmeme-li v potaz, v jak krátkém časovém úseku k němu došlo.

Příčin bylo hned několik: největší krypto burza Binance začala být vy- šetřována místním ministerstvem spravedlnosti a finančním úřadem, opět se vynořily obavy v souvislosti s krytím největšího stablecoinu Tether, Tesla zastavila kvůli environmentálním obavám prodej svých aut za bitcoin, čínská Rada pro finanční stabilitu a rozvoj řekla, že vláda zakročí proti těžařům a obchodníkům s kryptem.

Nejvýznamnější příčinou byla tzv. přepákovanost trhu. V pákových obchodech panoval vesměs optimismus, proto při výraznějším propadu ceny bylo automaticky zlikvidováno velké množství kontraktů. Tímto způsobem se na trh dostalo velké množství bitcoinů, nabídka převýši- la poptávku a cena nadále klesala. To mělo za následek likvidaci dalších pákových obchodů a celý cyklus se opakoval. Tomuto jevu se říká likvidační kaskáda a s postupným zráním a regulací trhu by k nim mělo docházet čím dál méně.

 
 

Červen

Z hlediska vývoje cen byl červen v rámci tohoto kvartálu nejméně zajímavý. Cena se pohybovala mezi 30–40 000 $ za bitcoin. Vzhledem k tomu, že panika nastává spíše mezi drobnými investory a finanční instituce bitcoinu stále věří, naopak jeho adopce v tomto segmentu pokračuje, dá se očeká- vat další růst.

Rapidní růst posledního kvartálu roku 2020 a prvního kvartálu roku 2021, kdy v lednu letošního roku došlo překročení celkové tržní kapitalizace

1 mld. $ a v dubnu dokonce 2 mld. $, dal krypto trhu impulz vedoucí k překotnému mainstreamingu. Tím se myslí zvýšený zájem institucí ze světa tradičních financí a regulátorů. Problém ale je, že administrativy většiny států nebyly na takto náhlý vzestup krypta připraveny. V součas- nosti je čekání na dokončení národních regulací pro kryptoměnové projekty i podniky částečně brzdou další institucionální adopce krypta a pozitivního cenového vývoje.

 
 
 

Srovnání kryptotrhu se světovými a českými tržními indexy

 
 

O metrice

Indexy jsou měřené jako vážený průměr ceny akcií zařazených v in- dexu. Každý index dává různou váhu různým aspektům.

Dow Jones Industrial Average (zkratka ^DJI) dává větší váhu firmám, které mají vyšší cenu za jednotku akcie.

S&P 500 (^GSPC) dává větší váhu firmám, jejichž akcie jsou dos- tupné na trhu. Když je třeba velký podíl akcií vlastněn a držen zakladatelem či jeho potomky po mnoho generací, firma nemá na S&P velkou váhu.

Pro NASDAQ Composite (^IXIC) je nejdůležitějším kritériem tržní kapitalizace akcií, které jsou obchodovány na burze NASDAQ. Ty jsou posléze vynásobeny zavírací cenou pro daný den.

PX je indexem Burzy cenných papírů Praha. Jeho bázi tvoří 50 firem, jejich podíl v indexu je odvozen od jejich tržní kapitalizace.

 
 

Výkon v Q2 2021

Dow Jones Industrial Average vzrostl mezi 1. dubnem a 30. červ- nem o 3,4 %, S&P 500 o 6,8 %. NASDAQ Composite, který byl v minulém období z amerických indexů nejslabší, tentokrát vzrostl o 7,8 %.

Český index PX si oproti konci předchozího čtvrtletí polepšil o 5,6 %.

 
 
 

Srovnání ceny bitcoinu s trhem s dluhopisy

 
 

O metrice

Pro srovnání jsme použili dluhopisový index S&P U.S. Treasury Bond Index. Tento index se snaží kopírovat celkový stav trhu s dluhopisy v USA. Hodnota jeho akcií kopíruje jejich agregovaný výkon.

Měříme výkon US Treasuries, tedy amerických státních obligací. Dělí se na 3 typy podle doby zrání (maturity) a podle způsobu vyplácení úroků:

  1. US Treasury Bill – 4, 8, 13, 26 a 52 týdnů,
  2. US Treasury Note – 2, 3, 5, 7, 10 let, úrok se vyplácí každý půlrok,
  3. US Treasury Bond – 30 let, úrok se vyplácí každý půlrok.

Výnosnost státních obligací je výsledkem úrokových měr definovaných Fedem na jedné straně a in- flací, která je znehodnocuje, na straně druhé. Přestože například v minulém období úrok u 10leté Treasury note od 1. ledna stoupl z 0,93 % na 1,74 %

31. března, výnosnost vinou inflace poklesla o 3,7 %.

 
 

Výkon v Q2 2021

Inflace a v jejím důsledku nízká poptávka po americkém dolaru je pro cenu bitcoinu pozitivní zprávou. Investoři nechtějí držet rychle se znehodnocující dolary a poohlížejí se po alternativních investičních aktivech. Podle burzy Nasdaq již dnes 46 milionů Američanů vlastní nějaké množství bitcoinu, což je 17 % dospělé populace.

Americké státní obligace neměly záporné výnosy jako v předchozím sledovaném období, s růstem 1,2 % přesto oproti ostatním tradičním aktivům zaostávaly.

 
 
 

Srovnání ceny bitcoinu s největšími podílovými fondy

 
 

O metrice

Podílové fondy jsou oproti indexovým fondům a ETF (Exchange Traded Fund) aktivně spravované, a proto jsou tu i vyšší provozní náklady. Nad rámec poplatků za správu musí klient platit i poplatky (loads) při nákupu a prodeji aktiv. Právě proto, že jsou ale jejich portfolia aktivně spravována, měly by podílové fondy vykazovat lepší výsledky než tržní indexy i jim odpovídající indexové fondy. Klient by i přes vyšší náklady měl mít vyšší výnosy.

Vybrali jsme Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) a Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), protože jsou největší.

Vanguard a Fidelity jsou společnosti, které dominu- jí podílovým fondům. Všech 5 největších podílových fondů mají ve správě právě ony.

 
 

Výkon v Q2 2021

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) měl k 31. květnu 2021 aktiva ve správě (AUM) v hodnotě 1,2 bil $. Ty jsou rozděleny mezi 3 791 různých akciových titulů. Minimální vklad do fondu je 3 000 $. Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) spravuje aktiva v hodnotě 343 mld. $.

Ve sledovaném období VTSAX vzrostl o 6,5 % a FXAIX o 6,8 %. Podílové fondy si pohoršily oproti předchozím 2 čtvrtletím, kdy se investice do VTSAX zhodnotila o 7,1 % v Q1 2021 a o 12,8 % v Q4 2020. I FXAIX v minulých obdobích rostl více, a to o 7,4 % v Q1 2021 a o 9,9 % v Q4 2020.

 
 
 

Srovnání ceny bitcoinu se zlatem

 
 

O metrice

Bitcoinu se říká digitální zlato, a skutečně mezi ním a fyzicky existujícím zlatem jsou mnohé paralely. Při srovnávání bitcoinu se zlatem s ním nakládáme jako s komoditou.

Zlato bylo historicky vnímáno jako uchovatel hodnoty a tzv. „safe haven“ investice, tedy typ aktiva, které by mělo investo- ry chránit před výkyvy trhu. U zlata platí ve srovnání s celkovým vývojem trhu spíše nepřímá úměra. Bitcoin, jak je vidět v následující kapitole (Korelace), je na něm poměrně nezávislý.

Bitcoinu i zlata je omezené množství, jejich těžba je stále nákladnější, což by mělo vést k jejich vyšší vzác- nosti, a tím i k růstu ceny.

SPDR Gold Shares ETF (GLD) je největší fond (Exchange Traded Fund) krytý fyzickým zlatem na světě. Umožňuje klientům investovat do zlata, aniž by jej museli vlastnit. ETF je na rozdíl od podílových fondů pasivně řízen, bez zásahů jen kopíruje cenu aktiva, na nějž je navázaný.

 
 

Výkon v Q2 2021

GLD ve sledovaném období posílil o 2 %, což znamená výraznou změnu oproti 14,6% propadu v minulém čtvrtletí. Investoři mají tendenci investovat do zla- ta, když u alternativ, zejména národních měn a akcií, hrozí propad.

Za poslední 3 měsíce zaznamenaly Spojené státy

nejvyšší míru meziroční inflace od léta 2008, kdy vypukla ekonomická krize. Oproti dubnu 2020 vzrostly spotřebitelské ceny o 4,2 %, oproti květnu o 5 % a oproti červnu o 5,4 %. I to je důvod, proč se cena zlata stabilizovala.

 
 
 

Korelace s vybranými investičními produkty

 
 

O metrice

60denní korelace sleduje vzájemný vztah mezi 2 veličinami za poslední 2 měsíce před datem, k němuž je hodnota uvedena. Ukazuje nám, jestli změna v hodnotě jedné souvisí se změnou hodnoty druhé. Vysoká korelace nemusí znamenat nutně, že veličiny jsou na sobě závislé, jen že rostou či klesají ze stejných důvodů.

 
 

Korelace v Q2 2021

Oproti předchozímu čtvrtletí, kdy měl bitcoin vysokou korelaci zejména s tržními indexy Dow Jones Industrial Average a S&P 500, se ve druhém kvartálu vrátil do pozice aktiva, které nekoreluje s vývojem trhu. Všechny korelační křivky se během sledovaného období dostaly do plusu i do mínusu a nejmenší rozptyl, konkrétně u S&P U.S. Treasury Bond Index, byl více než 0,8. Bitcoin tedy plnil svou funkci „safe haven“ aktiva, tedy takového, které ne- podléhá celkovým trendům ekonomiky, a tím vyvažuje portfolio.

Důvod, proč bitcoin v minulém čtvrtletí silně koreloval zejména s tržními indexy, není pravděpodobně ten, že by se začal chovat jako akcie. Naopak je pravděpodobnější teze, že někteří investoři na začátku roku investovali do akcií nikoli kvůli spekulaci na jejich růst, ale snažili se v očekávání přicházející inflace zbavovat svých dolarových rezerv. Pokud je tato teorie platná, přestal bitcoin ko- relovat s akciovými trhy v důsledku postupujícího očkování, kdy se ekonomika otevírala a snižovalo se negativního očekávání bu-

doucnosti. Akcie opět přestávaly plnit roli ochránce proti inflaci a staly se z nich zase pouhé nástroje na spekulaci na růst firmy.

Vysoká inflace ale skutečně přišla. Data o meziměsíčním dubnovém nárůstu spotřebitelských cen o 0,8 % byla zveřejněna na začátku května. Vývoj cen bitcoinu by se tedy měl opět přiblížit vývoji akciových trhů. Sledovaná korelace je 60denní, takže by k tomu mělo začít docházet v průběhu června, což se zatím potvrdilo u zlata a Dow Jones Industrial Average. Pokud se bude zvyšovat i nadále, dodá to výše rozepsané tezi další validitu.

Mluvíme-li o inflaci, řeč je tu zejména o očekávání a náladě trhu. Skutečnost, že rekordní inflace posledních 3 měsíců byla pravděpodobně ve větší míře, než stimulačními balíčky, způsobena nedostatky na straně nabídky, tu tedy nehraje velkou roli.

 
 
 

Volatilita bitcoinu oproti volatilitě zlata

 
 

O metrice

Jak řekl Warren Buffett: „Volatilita neměří rizikovost.“ Volatilita měří cenové výkyvy sledovaného aktiva. Neříká nám tedy nic o trendu růstu nebo poklesu. Ale dozvíme se, jak složitě se křivka dostala z bodu A do bodu B. Sledujeme volatilitu za posledních 30 dní.

Tato metrika má význam zejména pro obchodníky, a tím víc pro ty, kteří vytváří tržně neutrální strategie, tedy kombinují na stejném aktivu „long“ a „short“ pozice.

 
 

Volatilita v Q2 2021

Bitcoin je, stejně jako v minulých obdobích, oproti zla- tu velmi volatilní. Vysoké procentu bitconu je drženo mimo trh na studených peněženkách. Reálně se obcho- duje s přibližně 3,5 mil. bitcoinů z 18,75 mil., které jsou momentálně v oběhu. Proto často dochází k tomu, že nějaký velký obchod nebo mediální zpráva ovlivní trh ve větší míře, než je tomu u jiných aktiv.

Ke zvýšení volatility dochází společně s poklesem ceny na konci května.

 
 
 

Institucionální adopce pokračuje

 
 

Pronikání BTC do světa tradičních financí

Poté, co v minulém čtvrtletí Goldman Sachs znovu otevřel divizi pro obchod s kryptoměnami, pokračuje v rozšiřování nabíd- ky. Stejně jako předtím jeden z jeho hlavních konkurentů Morgan Stanley, začal nabízet krypto klientům wealth-management divize. Movití klienti, jimž banka spravuje portfolio, mohou investovat do širokého spektra kryptoměn.

GS také nabídne opce a futures na obchodování etheru. Chtějí také začít nabízet obchodování s bitcoinovými Exchange-traded notes (ETN).

Morgan Stanley přidává možnost investovat do BTC 12 investičním fondům skrze Grayscale fondy nebo futures.

JP Morgan Chase wealth management klientům vlastní aktivně spravovaný bitcoinový fond. Následně nabídku rozšířil o dalších 5 krypto produktů: Grayscale’s Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust, Ethereum Classic products a Osprey Funds’ Bitcoin Trust. Jak názvy těchto fondů napovídají, je nyní možné nepřímo nakupovat i ethereum, ethereum classic a bitcoin cash.

JPM také rozšiřuje krypto služby pro běžné zákazníky. Bude jim nabízet Grayscale Bitcoin Trust a Osprey Bitcoin Trust.

Wealth management divize Citigroup vytvořila novou divizi Digital Assets Group. Bude se zabývat krypto- měnami, stablecoiny, NFTs a CBDCs. Několik týdnů předtím předseda forexové divize Citigroup Itay Tuch- man řekl, že poptávka je tlačí ke vstupu do krypta. Mají v plánu postupovat pomalu, protože si nemyslí, že krypto je krátkodobá záležitost.

Bank of America začala obchodovat akcie na block- chainu. Druhá největší americká banka se připojila k blockchainové síti na vypořádávání akciových transakcí Paxos Settlement Service. Již nyní je využívá Nomura, Société Générale a Credit Suisse. Doba transakce se zde zkracuje z dní na minuty.

 
 
 

BTC jako platidlo

V El Salvadoru se v září stane bitcoin oficiálním platidlem. Doteď jím byl americký dolar. V novém systému budou obě měny koexistovat. Je běžné, že menší ekonomiky používají měnu ekonomiky silnější země jako platidlo. Bitcoin je monetární alternativa, která v případě vysoké inflace dolaru ochrání úspory obyvatel El Salvadoru.

Remitence tvoří 20 % HDP El Salvadoru. Bankovní účet nemá 70 % občanů El Salvadoru. Adopce bitcoinu by měla být pro mnohé vstupenkou do finančního systému a usnadnit občanům přeshraniční platby.

Platební systém VISA karet začal podporovat platby druhým největším stablecoinem USDC. Každý, kdo má krypto peněženku napojenou na svou VISA kartu, může s USDC platit v obchodech. USDC byl vybrán proto, že je fixován v poměru 1:1 na americký dolar, a není tak volatilní jako jiné kryptoměny.

Nově je také možné platit kryptoměnami i skrze Paypal. Konkrétně jde o BTC, ETH a LTC. Uživatelé v online aplikaci mohou zvolit možnost „platit kryptem“, a učinit tak bez dalších transakčních poplatků. PayPal má ve své síti 377 milionů aktivních uživatelů a 29 milionů prodejců.

Mobilní platební služba Venmo vlastněná Paypalem umožnila klientům kupovat, prodávat a držet kryptoměny BTC, ETH, LTC, a BCH. Venmo má 70 milionů zákazníků jen v USA.

Další firmou, která umožnila bitcoinové platby, se stal Palantir. Předmětem jeho podnikání je prodej analytických nástrojů pro armádní průmysl a velké firmy. Jedním z jejích zakladatelů je Peter Thiel.

CFO Palantiru David Glazer řekl, že do budoucna uvažují i o zařazení bit- coinu do svého portfolia. Jsou otevřeni i nákupu jiných kryptoměn.

 
 
 

BTC jako rezervní aktivum

Tesla prodala 10 % ze 436 000 biotinů nakoupených v únoru. Tento případ dokázal, že bitcoin díky své vysoké likviditě může plnit roli rezervního aktiva. Uložené bitcoiny se Tesle zhodnotily a uchránily ji před inflací amerického dolaru. Když bylo potřeba, prodala je, a mohla tak vykompenzovat k zaplacení R&D, zvýšených nákladů na nákup polovodičů a snížení průměrných cen.

Elon Musk navíc v mediálních vystoupeních oznámil, že i jeho další firma Space X má bitcoin v portfoliu. Stejně tak ohlásil, že mezi jeho osobními investicemi je bitcoin druhým nejhodnotnějším aktivem hned po akciích Tesly.

Japonsko-korejská firma Nexon, která nabízí online hry, nakoupila 1 717 bitcoinů za celkem 100 mil. $.

Technologická společnost Microstrategy, která je už dnes známá spíše svými masivními investicemi do bitcoinu, nakoupila v květnu dalších 500 BTC za 25 mil. $. V červnu poté investovala dalších 488 mil. $.

 
 

IPO Coinbase

Americká krypto buza Coinbase vstoupila 14. dubna na akciovou burzu Nasdaq. Otevírací cena byla 381 $ za akcii, což znamenalo valuaci 99,6 mld. $. Tato událost vzbudila v krypto odvětví vlnu optimismu a byla jed- ním z faktorů dosavadního cenového maxima bitcoinu. I díky následné korekci bitcoinu se celková valuace následně propadla až k současným 60 mld. $.

Vysoké ohodnocení Coinbase se dá vysvětlit tak, že začíná mít stále více charakter banky než burzy. Již nyní nabízí úschovu kryptoměn a makléřské služby. A služby bankovního charakteru hodlá rozšiřovat. Navíc je tu velký potenciál propojení světa tradič- ních financí s nově vznikajícím sektorem financí decentralizovaných.

Důležitým argumentem pro vysokou valuaci je také stálé navyšování počtu i podílu institucionálních klientů.

Můžete se nás na cokoliv zeptat

Vyplňte formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Kde nás najdete

CRYFIN a. s.
Virtuální sídlo společnosti Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař,
Česká republika