Etický kodex

pro uskupení společností v rámci skupiny CRYFIN podnikajících na finančním trhu


Úvod – cíle, rozsah, porušení 

Etický kodex (dále jen „Kodex“) uskupení CRYFIN (dále jen „CRYFIN“) tvoří souhrn pravidel, principů, zásad a standardů upravujících chování a poskytování služeb uskupení CRYFIN. 

Kodex vytváří pravidla formulující a rozvíjející etické chování a udržující vysoký standard poskytování služeb na finančním/kapitálovém trhu, a zároveň usiluje o zajištění jednání v nejlepším zájmu zákazníků, jakož i o udržitelný rozvoj trhu. 


Cíle 

Cílem Kodexu je stanovit pravidla nad rámec zákonných norem, specifikovat etické principy a kultivovat prostředí finančních služeb pro členy CRYFIN a jejich zákazníky. 


Rozsah 

Kodex je závazný pro všechny uskupení CRYFIN a vztahuje se na všechny typy jimi poskytovaných služeb, a to v rozsahu přiměřeném charakteru těchto služeb. 

Kodex je určen primárně v rámci uskupení CRYFIN. 

Ke zpřesnění principů a doporučení uvedených v Kodexu může CRYFIN vydávat ke konkrétním oblastem či otázkám závazné pokyny nebo doporučení na úrovni jednotlivých subjektů, které je mohou následně do svých procesů implementovat. Tyto budou vycházet z obecných tržních standardů. 


Porušení 

Pro uskupení CRYFIN je Kodex závazný a jeho porušení může být vyhodnoceno jako významné porušení se sankčními následky vyplývajících z interních předpisů a směrnic  

Zákazníci uskupení CRYFIN se mohu v rámci Etického kodexu obracet se na Martina Salwanderová s podněty, stížnostmi, podáními či dotazy ve věcech možného porušení Kodexu, nebo dle reklamačního řádu a podávání stížností. 


Účinnost 

Tento Etický kodex uskupení CRYFIN byl schválen od 15.9. 2020.

 1. Jednání v nejlepším zájmu klienta 

Uskupení CRYFIN upřednostňuje zájmy svého zákazníka a má nastavený systém pro předcházení střetu zájmů a ochranu zákaznických informací. 

 • Uplatňuje podle svého nejlepšího přesvědčení zásadu jednání v nejlepším zájmu zákazníka. Bez ohledu na prospěch třetích stran zohlední nejprve zájmy zákazníka. 
 • Je loajální vůči svým zákazníkům, jedná s odbornou péčí a užívá obezřetného úsudku. Jedná ve prospěch svých zákazníků a klade bezúhonnost profese práce na finančním trhu a zájmy svých zákazníků mezi své nejvyšší priority. 
 • Ve vztahu k zákazníkům jedná profesionálně, poctivě, nediskriminačně a objektivně. 
 • Přistupuje k zákazníkům nestranně a podle stejných pravidel a neumožňuje neodůvodněné zvýhodnění jedněch zákazníků před druhými. 
 • Průběžně identifikuje oblasti, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů jeho zákazníků mezi sebou nebo zájmů zákazníka se zájmy jiných zainteresovaných osob. 
 • Zavedl systém a stanovil pravidla a postupy k průběžnému monitorování možného střetu svých zájmů a zájmů zákazníků. Jeho účelem je zejména identifikovat možné oblasti střetu svých zájmů se zájmy zákazníků včas, aby mohl střetu zájmů předcházet. 
 • Snaží se vyloučit situace, kdy bude jeho zájem jako poskytovatele služeb ve střetu se zájmy zákazníků. Pokud dojde ke vzniku střetu zájmů, informuje o této situaci bez prodlení dotčené zákazníky. V případě nebezpečí z prodlení jedná prvotně v zájmu zákazníka. 
 • Dbá na to, aby i jeho pracovníci, zaměstnanci, členové představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů nevykonávali činnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů se zájmy zákazníků. 
 • Dodržuje bezpodmínečně zákaz zneužití interních a neveřejných informací (insider tradingu) a jedná tak, aby nedocházelo k manipulaci s trhem ani k obchodům využívajícím vnitřní informace. 
 • Nespojuje vlastní a zákaznické objednávky s cílem dosažení vlastního zisku z vyvolaného pohybu ceny (front running). 
 • Dodržuje diskrétnost a ochranu zákaznických informací. K tomu využívá i odpovídající techniku a udržuje aktivní a účinný systém na ochranu zákaznických dat. 
 1. Dobré mravy 

Uskupení CRYFIN při poskytování služeb a vytváření produktů a finančních nástrojů postupuje čestně, v dobré víře, s odbornou péčí. 

 • Při své činnosti postupuje v souladu s právními a regulatorními požadavky, dodržuje ustanovení tohoto Kodexu a řídí se standardy finančního trhu. Vědomě se neúčastní porušování těchto požadavků, či takovému porušování nenapomáhá. 
 • Pokud je to možné, usiluje o aplikaci vyšších standardů z pohledu odborné péče. 
 • Při své činnosti na finančním trhu se neúčastní na žádném chování, které představuje nečestný postup, podvod nebo lest. 
 • V případě pochybností ve věci, která by mohla negativně ovlivnit vnímání finančního trhu ze strany veřejnosti, se CRYFIN přikloní k takovému řešení, které toto negativní vnímání není způsobilé vyvolat. 
 • Vystupuje vůči dalším účastníkům trhu čestně, slušně, poctivě, spravedlivě, otevřeně a zdrženlivě a snaží se minimalizovat případné negativní dopady medializace konfliktů na reputaci finančního trhu. 
 • Případné konflikty se snaží řešit tak, aby neutrpěla pověst finančního trhu. 
 • Vynakládá přiměřenou péči a činí rozumný úsudek k dosažení a udržení nezávislosti a objektivity při své odborné činnosti. 
 1. Otevřenost 

Uskupení CRYFIN poskytuje zákazníkům úplné a nezkreslené informace o finančních produktech a službách. 

 • Poskytuje zákazníkům srozumitelné, nezkreslené, pravdivé a jasné informace ohledně podmínek poskytování svých služeb. 
 • Informuje zákazníka s dostatečným časovým předstihem o připravovaných změnách podmínek poskytování svých služeb. 
 • Poskytuje zákazníkům v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před podáním pokynu srozumitelné vysvětlení podstaty nabízených produktů, podmínek k dosažení výnosů a objektivní posouzení příslušných rizik (včetně rizika možných výnosů i ztrát). 
 • V zájmu zákazníka nenabízí produkty a služby, které nejsou pro zákazníka přiměřené nebo vhodné podle povahy poskytované služby. 
 • Nabízí aktivně pouze takové produkty, které sám zná a u kterých může dostatečně odhadnout jejich rizika. K tomu aktivně využívá dostupné informace a analýzy produktů a jejich podkladových aktiv. 
 • Poskytuje zákazníkům nezkreslené a věrné informace o skutečných výnosech, nákladech a rizicích jejich investic. 
 1. Profesionalita 

Uskupení CRYFIN jedná s odbornou péčí, tzn. se znalostí a pečlivostí, jež je spojena s daným poskytováním a přijímáním služeb. 

 • Při poskytování služeb a vytváření produktů pro zákazníky postupuje s odbornou péčí, jedná kompetentně a pečlivě. 
 • Má jasně definovány postupy a vnitřní procesy. 
 • Nastavené postupy a procesy podrobuje nezávislé vnitřní kontrole a dbá na jejich dodržování. 
 • Má zavedené principy správy a řízení společnosti a řádně je dodržuje. 
 • Pro výkon své činnosti si opatřuje dostatečné a relevantní podklady. 
 • Vykonává svou činnost prostřednictvím osob s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi a zajišťuje jejich prohlubování. Má k dispozici dostatečné lidské zdroje k výkonu své činnost. 
 1. Soulad činností s právními předpisy 

Uskupení CRYFIN postupuje při výkonu své činnosti tak, aby tato činnost byla v souladu s právními předpisy a udržuje svoji informovanost o změnách právních předpisů a regulatorního prostředí a na tyto změny se připravuje. 

 • Vykládá zákonná ustanovení vždy tak, aby jednal čestně, kvalifikovaně a v nejlepším zájmu zákazníků. 
 • Plní své zákonné a regulatorní povinnosti čestně, v dobré víře a s odbornou péčí. 
 • Zohledňuje závazné pokyny a doporučení CRYFIN. 
 • K zajištění souladu s právními předpisy má zavedený efektivní řídící a kontrolní systém, který musí obsahovat minimálně následující součásti: 
  • včasnou identifikaci nových povinností obsažených v právních předpisech;
  • včasnou implementaci nových povinností do vnitřních předpisů a procesů;
  • kontrolu implementace a dodržování povinností;
  • při následné identifikaci nedostatků v souladu s právními předpisy zajistí přípravu a implementaci nápravných opatření k zajištění omezení dopadů na zákazníky uskupení CRYFIN a omezení reputačního rizika pro finanční trh a na něm poskytované služby. 
 1. Udržitelný rozvoj 

Uskupení CRYFIN se aktivně podílí na udržitelném rozvoji finančního trhu. 

 • Svou aktivitou přispívá ke změnám prostředí, které se následně prostřednictvím dalších organizací mohou promítat do úpravy právního a ekonomického prostředí, jež směřují k vzájemnému souladu atraktivity, důvěryhodnosti a stability trhu společně s růstem příležitostí při současném maximálně dosažitelném omezení ztrát a rizik. 
 • Ve vztahu k veřejnosti má aktivity směrem k poskytování vzdělávání a osvěty, rozšiřuje povědomí veřejnosti o činnosti subjektů na finančního trhu a jejich přínosu pro ekonomiku. 
 • Propaguje poslání finančního trhu, jakož i zde nabízené produkty a služby. 
 • Při výkonu svých odborných činností postupuje tak, aby přispíval k dobrému jménu finančního trhu. 
 • Ve vztahu k legislativě vyvíjí snahu pro aktivní zapojení do proces, které mohou pozitivně ovlivnit finanční prostředí a t formou své odborné osvětové činnosti. 
 • Vyvíjí úsilí směřující ke kultivaci trhu a využívá svých odborných znalostí a zkušeností pro další rozvoj finančního trhu. 
 1. Zákaz praní špinavých peněz, financování terorismu
 • Zákaz praní špinavých peněz, financování teroristů  

Společnost se zavazuje podporovat mezinárodní boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, vymezovat se vůči jednání, které by mohlo vnímáno jako podpora těchto trestných činů. Příslušní zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni získávat a uchovávat vhodné informace o zákaznících a jejich zdrojích, z nichž financují své transakce, v souladu s koncepcemi Společnosti či platnou právní úpravou. Kdykoliv má zaměstnanec podezření, že se protistrana pokouší využít produkty nebo služby Společnosti pro nezákonné účely, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, je povinen informovat o situaci neprodleně určeného odpovědného vedoucího zaměstnance. Příslušní zaměstnanci jsou povinni mít kompletní a aktualizované znalosti o příslušných restriktivních opatřeních daných místními právními předpisy a mezinárodními organizacemi proti určitým zemím, osobám, majetku či službám

 1. Závěrečná ustanovení 
 • Přijetí a aktualizace 

Kodex byl schválen vedením Společnosti. Vedoucí zaměstnanci nesou odpovědnost za dohled nad zavedením a dodržováním Kodexu v souladu s příslušnou právní úpravou. Všechny interní koncepce musí být v souladu s ustanoveními Kodexu. Pokud dojde k rozporu mezi Kodexem a příslušnou právní úpravou, musí být tento rozpor neprodleně oznámen orgánu skupiny pro dohled nad dodržováním platných zákonů a předpisů (Compliance), aby bylo zajištěno úspěšné vyřešení problému.

Oddělení Compliance vykonává dohled nad dodržováním platných zákonů a předpisů a nese odpovědnost za předkládání revizí Kodexu vedení Společnosti za účelem uchovávání jeho obsahu v aktuálním stavu. Pro zajištění snadné přístupnosti a dostupnosti pro klienty je Kodex umístěn na webových stránkách Společnosti.

Vedení společnosti CRYFIN

Můžete se nás na cokoliv zeptat

Vyplňte formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Kde nás najdete

CRYFIN a. s.
Virtuální sídlo společnosti Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař,
Česká republika