Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení
 • CRYFIN a. s. (dále jen „Společnost“ ) poskytuje finanční služby spočívající ve  správě majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF, který ČNB vede v souladu  s § 596 písm. f) ZISIF.
 • Společnost je povinna poskytovat finanční služby s odbornou péčí za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech. 
 1. Předmět reklamačního řádu
 • Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti. 
 • Pro účely reklamačního řádu se klientem rozumí osoba, která na základě výše uvedené činnosti Společnosti uzavřela s klientem Smlouvu.
 • Pro účely reklamačního řádu se potenciálním klientem rozumí osoba, které jsou nabízeny finanční služby;
 • Pro účely reklamačního řádu se klient a potenciální klient budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“. 
 1. Pojem reklamace a stížnosti 
 • Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, případně nápravu vzniklého stavu. 
 • Stížností se rozumí podání Zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců Společnosti nebo jiných osob, prostřednictvím kterých Společnost vykonává svoji činnost, na způsob uzavření smlouvy a podané informace atd.
 1. Podání reklamace/stížnosti 
 • Oprávněná osoba 
 • Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník. 
 • Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele. 
 • Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za Zákazníka. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za Zákazníka. 
 • Forma a náležitosti reklamace/stížnosti
 • Reklamace nebo stížnost může mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu., stížnost je možné přijmout i osobně nebo prostřednictvím telefonického podání, v takovém případě je o stížnosti sepsán záznam,
 • Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje: 
 • označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
 • identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;
 • předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána; 
 • čeho se Zákazník domáhá; 
 • datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob. 
 • Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl; 
 • Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcem Společnosti v rozsahu údajů uvedených ve výše uvedeném článku;     
 • Odpovědnost za vyřizování podání:
  • Za proces vyřizování podání odpovídá vždy oddělení Compliance nebo jednatel. Příchozí stížnosti jsou evidovány do tabulky vytvořené v programu Excel.
 1. Přijetí reklamace/stížnosti 
 • Společnost má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 4,
 • V případě, že Společnost zjistí rozpor s článkem 4. případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně osobu, která reklamaci nebo stížnost podala, k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Společnost podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. 
 • V případě, že osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4. nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně vyrozuměna. 
 • V případě, že Společnost nezjistí žádný rozpor s článkem 4. nebo případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 5. a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace. 
 • V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje Zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Zprostředkovatel zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce. 
 1. Vyřízení reklamace/stížnosti 

Oddělení Compliance, v závažných případech v součinnosti s vedením Společnosti, rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů: 

 1. v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, který Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinna reklamaci/stížnosti vyhovět v rozsahu požadovaném Zákazníkem a přiznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo; 
 2. v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinna reklamaci/stížnosti z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo
 3. v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně závazných právních předpisů, které Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinen reklamaci/stížnost zamítnout jako neopodstatněnou. 
 • Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace. 
 1. Závěrečná ustanovení 

Stížnost ohledně produktu, jednání tvůrce produktu je možné doručit:

 • poštou na adresu sídla společnosti: CRYFIN a.s., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař;
 • elektronickou poštou na adresu: info@cryfin.com
 • prostřednictvím formuláře na webové stránce www.cryfin.com

v případě, že není spokojen s vyřízením stížnosti je oprávněn případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu.

Můžete se nás na cokoliv zeptat

Vyplňte formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Kde nás najdete

CRYFIN a. s.
Virtuální sídlo společnosti Chudenická 1059/30, 102 00 Praha - Hostivař,
Česká republika